Tư vấn tuyển sinh:

Hà Nội&    TP.Hồ Chí Minh1800 6168    Đà Nẵng(0511) 653 2909

  • 2
  • 4
  • 5
  • 7

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined index: level

Filename: article_left/article_left.php

Line Number: 15

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined index: level

Filename: partials/content_article.html

Line Number: 8

Thông báo sinh viên
Hà Nội, ngày 27/10/2013, các lớp KCTN1A-KCTN1B-KKTN1A-KKTN1B-NCTN1A-NCTN1B-NKTN1A-CCTN1A-CCTN1B-CKTN1A-CKTN1B-DCTN1A-DCTN1B-DKTN1A-DKTN1B-ACTN1A-ACTN1B-AKTN1A-AKTN1B-BCTN1A-BCTN1B-BKTN1A-BKTN1B-ETN1A-ETN1B-SCTN1A-SKTN1A-SKTN1B-ICTN1A-ICTN1B-IKTN1A-IKTN1B-
Thứ 4, ngày 27/11/2013 10:39:25

Trung tâm Đào tạo Từ xa thông báo kế hoạch học tập trung các lớp: KCTN1A-KCTN1B-KKTN1A-KKTN1B-NCTN1A-NCTN1B-NKTN1A-CCTN1A-CCTN1B-CKTN1A-CKTN1B-DCTN1A-DCTN1B-DKTN1A-DKTN1B-ACTN1A-ACTN1B-AKTN1A-AKTN1B-BCTN1A-BCTN1B-BKTN1A-BKTN1B-ETN1A-ETN1B-SCTN1A-SKTN1A-SKTN1B-ICTN1A-ICTN1B-IKTN1A-IKTN1B-QTN1A-QTN1B

Hà Nội, ngày 01/12/2013, các lớp RCTN3A-RKTN3A-UCTN3A-UKTN3A-YTN3A-HTN1A-KCTN1C-KKTN1C-NCTN1C-NKTN1C-CCTN1C-CKTN1C-DCTN1C-DKTN1C-ACTN1C-AKTN1C-BCTN1C-BKTN1C-ETN1C-SCTN1C-SKTN1C-ICTN1C-IKTN1C-QTN1C khởi động khóa mới và học tập trung.
Thứ 4, ngày 27/11/2013 10:24:59

Trung tâm Đào tạo Từ xa thông báo kế hoạch khởi động và học tập trung các lớp:  RCTN3A-RKTN3A-UCTN3A-UKTN3A-YTN3A-HTN1A-KCTN1C-KKTN1C-NCTN1C-NKTN1C-CCTN1C-CKTN1C-DCTN1C-DKTN1C-ACTN1C-AKTN1C-BCTN1C-BKTN1C-ETN1C-SCTN1C-SKTN1C-ICTN1C-IKTN1C-QTN1C.

Hà Nội, ngày 27/10/2013, các lớp KCTN1B-KKTN1B-NCTN1B-NKTN1B-CCTN1B-CKTN1B-DCTN1B-DKTN1B-ACTN1B-AKTN1B-BCTN1B-BKTN1B-ETN1B-SCTN1B-SKTN1B-ICTN1B-IKTN1B-QTN1B khởi động khóa mới và học tập trung.
Thứ 5, ngày 24/10/2013 09:27:14

Trung tâm Đào tạo Từ xa thông báo kế hoạch khởi động và học tập trung các lớp: KCTN1B-KKTN1B-NCTN1B-NKTN1B-CCTN1B-CKTN1B-DCTN1B-DKTN1B-ACTN1B-AKTN1B-BCTN1B-BKTN1B-ETN1B-SCTN1B-SKTN1B-ICTN1B-IKTN1B-QTN1B  

Hà Nội, ngày 27/10/2013, các lớp RCTN1C-RKTN1C-UCTN1C-UKTN1C-YTN1C-RCKTN1A-RKTN1A-UCTN1A-UKTN1A-YTN1A-RCTN1B-RKTN1B-UCTN1B-UKTN1B-YTN1B học tập trung.
Thứ 3, ngày 22/10/2013 15:37:37

Trung tâm Đào tạo Từ xa thông báo kế hoạch học tập trung các lớp:  RCTN1C-RKTN1C-UCTN1C-UKTN1C-YTN1C-RCKTN1A-RKTN1A-UCTN1A-UKTN1A-YTN1A-RCTN1B-RKTN1B-UCTN1B-UKTN1B-YTN1B  

Hà Nội, ngày 22/09/2013, các lớp CCTN1A, CKTN1A, DCTN1A, DKTN1A, KCTN1A, KKTN1A, NCTN1A, NKTN1A, SCTN1A, SKTN1A, ICTN1A, IKTN1A, QTN1A, RCTN1B, RKTN1B, UCTN1B, UKTN1B,YTN1B, ACTN1A,AKTN1A,BCTN1A,BKTN1A,ETN1A khởi động khóa mới và học tập trung.
Thứ 5, ngày 19/09/2013 08:55:03

Trung tâm Đào tạo Từ xa thông báo kế hoạch khởi động và học tập trung các lớp: CCTN1A, CKTN1A, DCTN1A, DKTN1A, KCTN1A, KKTN1A, NCTN1A, NKTN1A, SCTN1A, SKTN1A, ICTN1A, IKTN1A, QTN1A, RCTN1B, RKTN1B, UCTN1B, UKTN1B ,YTN1B, ACTN1A, AKTN1A, BCTN1A, BKTN1A, ETN1A

doitac3

topica
topica-vinhuni      topica-hou    topica-dtu       topica-tvu         topica-probanker         topica-founder           
scroll top