Tư vấn tuyển sinh:

Hà Nội&    TP.Hồ Chí Minh1800 6168

  • 2
  • 4
  • 5
  • 7
Thông báo sinh viên
THÔNG BÁO KẾ HOẠCH THI HẾT MÔN NGÀY 25/08/2019 TẠI HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA CƠ SỞ TP.HCM
Thứ 2, ngày 12/08/2019 09:44:09

Chương trình đào tạo cử nhân trực tuyến TNU – TOPICA thông báo kế hoạch thi hết môn ngày 25/08/2019 như sau:   KẾ HOẠCH THI HẾT MÔN   - THI CHÍNH  Lớp: Ngành quản trị kinh doanh: DKTN8, Ngành luật kinh tế: UKTN6, RCTN0, RKTN10 Ngành kế toán: ETN6, ETN8  Địa điểm: Học viện Hành chính Quốc gia.   Số 10 đường 3/2 ...

THÔNG BÁO KẾ HOẠCH THI HẾT MÔN NGÀY 21/07/2019 TẠI HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA CƠ SỞ TP.HCM
Thứ 2, ngày 15/07/2019 12:49:51

Chương trình đào tạo cử nhân trực tuyến TNU – TOPICA thông báo kế hoạch thi hết môn ngày 21/07/2019 như sau:   KẾ HOẠCH THI HẾT MÔN   - THI CHÍNH  Lớp: - Ngành kế toán: ETN12 - Ngành quản trị kinh doanh: CKTN12, DCTN12, DKTN12, CCTN16, DCTN16, DKTN16, CKTN16, DCTN10,CKTN10, DKTN14 - Ngành luật kinh tế: YTN2, UKTN6, ...

THÔNG BÁO KẾ HOẠCH THI HẾT MÔN NGÀY 14/07/2019 TẠI HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA CƠ SỞ TP.HCM
Thứ 4, ngày 10/07/2019 12:08:35

Chương trình đào tạo cử nhân trực tuyến TNU – TOPICA thông báo kế hoạch thi hết môn ngày 14/07/2019 như sau:   KẾ HOẠCH THI HẾT MÔN   - THI CHÍNH  Lớp: - Ngành kế toán: ETN10 - Ngành quản trị kinh doanh: CCTN14, CKTN14, DCTN14, DKTN10 - Ngành luật kinh tế:RCTN14, RKTN14,  Địa điểm: Học viện Hành chính Quốc ...

THÔNG BÁO KẾ HOẠCH THI HẾT MÔN NGÀY 09/06/2019 KẾ HOẠCH THI LẠI NGÀY 09/06/2019 TẠI HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA CƠ SỞ TP.HCM
Thứ 3, ngày 04/06/2019 14:54:58

Chương trình đào tạo cử nhân trực tuyến TNU – TOPICA thông báo kế hoạch thi hết môn và kế hoạch thi lại ngày dành cho Sinh viên đã đăng kí ngày 09/06/2019 như sau:   KẾ HOẠCH THI HẾT MÔN   - THI CHÍNH  Lớp: - Ngành kế toán: ETN8 - Ngành quản trị kinh doanh: DKTN8 - Ngành công nghệ thông tin: ICTN6, IKTN6, ...

THÔNG BÁO KẾ HOẠCH THI HẾT MÔN NGÀY 26/05/2019 TẠI HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA CƠ SỞ TP.HCM
Thứ 3, ngày 21/05/2019 17:37:49

Chương trình đào tạo cử nhân trực tuyến TNU – TOPICA thông báo kế hoạch thi hết môn 26/05/2019 như sau:Tư vấn tuyển sinh

Hà Nội:               (043) 868.4287

doitac3

topica
topica-vinhuni      topica-hou    topica-dtu       topica-tvu         topica-probanker         topica-founder           
scroll top